Search for:

شرکت تجارت الکترونیک ره آورد پارسیان

برای اولین بار اقدام به ارائه خدمات ارزش افزوده رایگان به پذیرندگان نموده است

 
 


 

 

صندوق فروشگاهی

یکی از ارزش افزوده های ما صندوق فروشگاهی است که با شرایط ذیل به پذیرندگان اعطا می گردد.
* داشتن حداق ۹۰۰۰ تراکنش در ماه
* اخذ چک ضمانت به مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
* عقد قرارداد حداقل سه ساله با پذیرندگان

ترازوی فروشگاهی

یکی از ارزش افزوده های ما ترازوی فروشگاهی است که با شرایط ذیل به پذیرندگان اعطا می گردد.
* داشتن حداق ۴۰۰۰ تراکنش در ماه
* اخذ چک ضمانت به مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
* عقد قرارداد حداقل سه ساله با پذیرندگان

مودم همراه

یکی از ارزش افزوده های ما مودم همراه است که با شرایط ذیل به پذیرندگان اعطا می گردد.
* داشتن حداق ۱۵۰۰ تراکنش در ماه
* اخذ چک ضمانت به مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
* عقد قرارداد حداقل سه ساله با پذیرندگان

ماشین حساب کارتخوان

یکی از ارزش افزوده های ما ماشین حساب است که با شرایط ذیل به پذیرندگان اعطا می گردد.
* داشتن حداق ۷۵۰ تراکنش در ماه
* اخذ چک ضمانت به مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
* عقد قرارداد حداقل سه ساله با پذیرندگان

پین پد

یکی از ارزش افزوده های ما پین پد است که با شرایط ذیل به پذیرندگان اعطا می گردد.
* داشتن حداق ۱۵۰۰ تراکنش در ماه
* اخذ چک ضمانت به مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
* عقد قرارداد حداقل سه ساله با پذیرندگان