Search for:
دارندگان دستگاه کارتخوان که حائز شرایط فوق شوند می توانند از خدمات بیمه کارتخوان استفاده نمایند.